FAQ

Op de website van onze school vindt u heel wat informatie over onze visie en onze schoolwerking. Ook onze studierichtingen worden er uitgebreid voorgesteld o.a. met een virtuele presentatie van elke richting. Neem daar zeker een kijkje! U verneemt er ook welke toekomstmogelijkheden er zijn na elke studierichting.

Voor specifieke vragen (vb. over instapmogelijkheden) kan u steeds telefonisch bij ons terecht tijdens de schooluren.

 Hieronder beantwoorden we enkele FAQ over algemene schoolitems.

- Is er een verschil tussen 1A bij jullie op school en 1A in aso?

Er is zeker een verschil tussen 1A bij ons en 1A in een aso-school. Hoewel de vakken grotendeels dezelfde zijn, is de aanpak in de klas duidelijk verschillend. We houden er rekening mee dat sommige van onze leerlingen meer moeite hebben met het verwerken van leerstof. Daarom zetten we in op lesmethodieken die ervoor zorgen dat élke leerling kan volgen en de kans krijgt om op zijn tempo en met zijn mogelijkheden te slagen in het eerste jaar. We geven onze leerlingen daarbij ook groeikansen en zijn ons bewust van de impact van de overstap van het lager naar het secundair onderwijs voor heel wat leerlingen.

- Hoeveel leerlingen zitten in de klassen van 1A?

We zorgen voor klasgroepen waar een optimale begeleiding van elke leerling mogelijk is. Daar waar nodig splitsen we klasgroepen op in kleinere deelgroepen.

- Hoe is de verdeling jongens meisjes bij jullie op school? Ook in de IT-richtingen, Jeugd- en Gehandicaptenzorg en Creatie en Mode?

Onze school heeft een gemengde leerlingenpopulatie: er zijn iets meer meisjes dan jongens. In heel wat richtingen is de verhouding jongens-meisjes ongeveer gelijk. De richting IT en Netwerken telt meer jongens dan meisjes; de richtingen Jeugd- en Gehandicaptenzorg en Creatie en Mode zijn vooral door meisjes bevolkt.

- Hoe is het zorgbeleid uitgewerkt op jullie school?

Onze school heeft een sterk uitgewerkt zorgbeleid. dat vertrekt vanuit een brede basiszorg voor elke leerling waarin zowel leef- als leerzorg een belangrijke plaats krijgen. Zo heeft elke klassenleraar bijvoorbeeld vijf keer per jaar een individueel gesprek met elk van zijn leerlingen. Tijdens dat gesprek is er aandacht voor het welbevinden, de attitudes en de leerresultaten. Onze school zet ook hard in op mondelinge en schriftelijke feedback door o.a. waarderende en functionele commentaren te noteren op de rapporten. Het volledig document i.v.m. de brede basiszorg vindt u terug op onze website onder de rubriek ‘Zorgende school’.

en welke zorg voorzien jullie voor leerlingen met specifieke noden?

Voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen stellen we, in overleg met de leerling, de ouders, de leerkrachten, begeleidingsplannen op. In het begeleidingsplan nemen we de afspraken van compenserende en/of dispenserende maatregelen op. We werken hiervoor op maat van de leerling én handelingsgericht. Dit betekent dat we voor elke leerling individueel bekijken welke maatregelen hem/haar het best kunnen ondersteunen. Dit gebeurt door een intakegesprek met de leerling en in overleg met de ouders. Dit principe passen we ook toe voor leerlingen die een bepaalde zorg bij het leren hebben maar die geen attest van een bepaalde stoornis hebben.

Leerlingen met specifieke noden kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om hun examen in een apart examenlokaal af te leggen. Daar kunnen leerlingen met dyslexie met voorleessoftware werken, worden leerlingen met aandachtsstoornissen ondersteund, mogen leerlingen met dyscalculie ondersteunend materiaal gebruiken, krijgen de leerlingen meer tijd …

We maken zeker tijd om specifieke noden van uw kind met u en uw kind te bespreken.

- Wat is de kostprijs per jaar in een bepaalde studierichting?

Voor elke studierichting is een bijdrageregeling opgesteld. Die is te raadplegen op onze website.

- Kunnen we de prijs van de boeken zien?

Alle boekenlijsten - met vermelding van de prijzen - zijn te vinden op onze website.

- Is er mogelijkheid om een warme maaltijd te nemen op school?

Elke dag (behalve op woensdag) kan je een warme maaltijd nemen op school. Vooraf inschrijven hoeft niet. Je kan ook soep, een broodje, een dessertje kopen en er is een salad bar. Je kiest elke dag zelf of je ‘s middags je maaltijd neemt in het schoolrestaurant of je boterhammetjes meebrengt. Betalen doe je met een badge.

- Is er een schooluniform?

Neen. We vragen je wel verzorgde kledij te dragen en onderscheid te maken tussen vrijetijdskleding en de kledij die je op school draagt. De visuele voorstelling van wat kan en wat niet kan is opgenomen in de bijlage bij het schoolreglement (op de website).

Voor de les lichamelijke opvoeding is er wél uniforme turnkledij. Die kan je bij inschrijving aankopen. De turnkledij is dezelfde in de drie campussen van Leiepoort. Je hoeft dus geen nieuwe turnkledij te kopen als je vorig jaar in één van deze campussen les volgde.

- Zijn hoofddoeken toegelaten op school?

Neen. Hoofddoeken zijn niet toegelaten.

- Is er mogelijkheid om avondstudie te volgen?

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond kan je van 16.00 uur tot 16.50 uur begeleide avondstudie volgen. In kleine groepjes word je dan bij je studiewerk begeleid: de leerkracht in toezicht kan je tips geven bij je leermethode of hij/zij kan je extra uitleg geven bij de leerstof. Je hebt een computer ter beschikking voor digitale opdrachten en je kan ook printen.

- Wat zijn de afspraken i.v.m. het gsm-gebruik op school?

Je mag je gsm meebrengen naar school. Tijdens de les en bij lesvervangende activiteiten op school berg je je gsm op in de gsm-tas die in elk lokaal te vinden is. Ook in het schoolrestaurant vragen we je om je gsm niet boven te halen omdat we het belangrijk vinden dat je op dat moment in gesprek gaat met je tafelgenoten.

- Wat is CLIL?

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit betekent dat je een vak in een andere taal krijgt. Wij kozen ervoor om één uurtje van het kernvak bedrijfseconomie in het Frans of het Engels te geven. Het doel van deze lessen is de spreekdurf in de vreemde taal te verhogen. Een grote troef bij verdere studies en zeker ook voor wie later in het bedrijfsleven terecht komt.

- Mijn dochter heeft veel interesse in talen. Kan zij nog instappen in de 3de graad Office Management en Communicatie?

Dat kan zeker! Is er nog geen voorkennis van Duits, dan zal er gevraagd worden om de bijlessen Duits te volgen. Deze bijlessen worden gratis door de school aangeboden. De lessen gaan door op woensdagnamiddag.

- Kan je instappen in het vierde jaar of de 3de graad Marketing en Ondernemen als je nog geen bedrijfseconomie gevolgd hebt?

Dat kan zeker! Heb je nog geen voorkennis van bedrijfseconomie dan zal je gevraagd worden om de bijlessen bedrijfseconomie te volgen. Deze lessen zijn gratis en gaan door op school op woensdagnamiddag.

- De lessentabel van de 2de graad Creatie project Jeugdzorg en die van Creatie project Mode en Design lijkt bijna dezelfde. Wat is het verschil tussen die twee richtingen?

Het verschil zit hem in de invulling van de kernvakken. Bekijk het filmpje op onze website waarin dit verschil met concrete voorbeelden wordt uitgelegd.

- Mijn zoon/dochter heeft maar 1 u. per week informatica gehad. Kan hij/zij de overstap maken naar Marketing en Ondernemen?

Bij leerlingen die nog maar weinig lessen informatica volgden, wordt individueel bekeken welke ICT-vaardigheden zij al bezitten. De vakleerkracht biedt waar nodig extra ondersteuning aan. moet op ingezet worden.

- Kan ik vanuit een theoretische richting de overstap maken naar 3-4-5 Mode?

Ja dat kan! Contacteer de school om samen met de vakleerkrachten van de kernvakken Mode te bekijken welke vaardigheden je voor deze vakken al bezit en welke basisvaardigheden je met extra ondersteuning kan verwerven.

- Ben je verplicht om het 7de jaar bso te volgen?

We raden je ten zeerste aan om na 6 bso nog een 7de jaar te volgen. Leerlingen die slagen in het 7de jaar bso behalen op die manier hun diploma secundair onderwijs.

- Wat zijn de mogelijkheden nadat je op jullie school één van de studierichtingen volgde?

Voor studiemogelijkheden na 6 tso of 7 bso verwijzen we u door naar de informatie per studierichting die u op onze website vindt. Bekijk voor dit onderwerp zeker de filmpjes van de derde graad tso en het 7de jaar bso.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail